Ładowanie...

Kompleksowy program reintegracji społeczno - zawodowej

Zapraszamy osoby niezatrudnione - zamieszkałe na terenie Wrocławia i zagrożone wykluczeniem społecznym
REKRUTACJA

Aktualności

[17.05.2017]

Biuro projektu „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” poszukuje instruktora zawodu w kierunku „pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów zielonych”. Planowane zatrudnienie w okresie maj 2017- grudzień 2017, umowa o pracę na czas określony na pełen etat lub część etatu.
 
Zakres obowiązków instruktora: 
– organizacja i prowadzenie szkoleń reintegracji zawodowej z zakresu pracownik gospodarczo- porządkowy w tym terenów zielonych dla uczestników projektu
– opracowanie wykazu materiałów niezbędnych do praktycznej nauki zawodu, 
– praktyczne przygotowanie uczestników projektu do świadczenia usług porządkowych i ogrodniczych, 
– zapewnienie uczestnikom materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych, 
– bieżące monitorowanie praktycznych zajęć zawodowych, 
– nadzór nad powierzonymi urządzeniami i materiałami do prowadzenia szkoleń, 
– prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami, 
– przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego z zakresu zdobytych przez uczestników szkoleń i umiejętności, 
– organizacja i nadzór nad zaawansowanym kursem zawodowym, hospitowanie zajęć, 
– przygotowanie informacji do sprawozdań okresowych, 
– wypracowanie rezultatów w zakresie reintegracji zawodowej. 
 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu: 
Anna Zielińska – Pruś
tel. 71 782 35 16
anna.zielinska@wci.wroclaw.pl
 
 

Projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa).

Liderem projektu jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie.

Partnerami w projekcie są:

 • Gmina Wrocław,  w imieniu której projekt realizuje Wrocławskie Centrum Integracji;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania,
 • Wrocławska Spółdzielnia Socjalna,
 • Consorzio Solidarieta Sociale Oscar Romera (partner ponadnarodowy)

Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne, poprzez wypracowanie i wdrożenie w okresie 01.08.2016r. – 31.01.2019r. modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego pn. Lokalny Program Rozwój Ekonomii Społecznej, dzięki wymianie informacji, wiedzy i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn. „Consortiasupportinggrowth of social enterprises”.

W okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017r. (10 miesięcy) realizowany jest etap testowania, pod nazwą:

KOMPLEKSOWY PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ

Program skierowany jest do 30 osób (w tym: 17 mężczyzn, 13 kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym), które w okresie
od 01.05.2017 do 31.12.2017 (8 miesięcy) zostaną przygotowane do zatrudnienia / świadczenia usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w spółdzielniach socjalnych).

Program zakłada m.in.:

Praktyczną naukę zawodu w jednej z następujących grup:

 • Pracownik remontowo – budowlany;
 • Pracownik gospodarczo – porządkowy (w tym terenów zielonych);
 • Opiekun osoby zależnej;

Naukę pracy zespołowej wśród uczestników;
Treningi: budżetowy, komunikacyjny, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, usamodzielniania, komputerowy;
Warsztaty przygotowujące do pracy w spółdzielni socjalnej.

Kryteria udziału w Programie:

 • Osoba niezatrudniona;
 • Osoba zamieszkała na terenie Wrocławia;
 • Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym);

Uczestnikom zapewniamy m.in.:

 • Wsparcie specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego);
 • Badania lekarskie (medycyna pracy);
 • Ubezpieczenie NNW;
 • Ubrania robocze i sprzęt do realizacji zajęć praktycznych;
 • Codzienny ciepły posiłek;
 • Świadczenie integracyjne.